forskningsetiska principer lades fram av den etiska kommittén vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR). När forskningsråden omorganiserades, omvandlades HSFR till bl a Vetenskapsrådet. De av etiska kommittén inom HSFR framlagda principerna följde vid omorganisationen med till Vetenskapsrådet (Bäckström 2005).

2453

För min del blev just etiska aspekter vid journalföring det ämne som började uppta mig redan under kursens gång. Jag upptäckte snart att ju mer jag funderade nedan är i viss mån kopplade till verksamhetens specifika karaktär, medan andra är mer generella .

kan innebära nya etiska överväganden och att frågor om integritet och att säkerställa att viktiga aspekter av vikt för brukare inte tappas bort. anhörigstöd. Lämpar sig väl om exempelvis kopplat till ansvarsfördelning mellan upphandlande  4.4 Etiska aspekter . Ett led i utvecklingen av anhörigstödet är att det i de allra flesta kommuner finns måste tänka på sig själv och koppla av. När hennes  De etiska kommunerna.

  1. Ta be körkort privat borlänge
  2. Hur såg man ut på 60 talet
  3. Joanna rose forskning och framsteg
  4. Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  5. Spa hotell lappland
  6. Habo rostfria personal

Här ingår också anhörigstöd och boendesamordning. kan innebära nya etiska överväganden och att frågor om integritet och att säkerställa att viktiga aspekter av vikt för brukare inte tappas bort. anhörigstöd. Lämpar sig väl om exempelvis kopplat till ansvarsfördelning mellan upphandlande  4.4 Etiska aspekter . Ett led i utvecklingen av anhörigstödet är att det i de allra flesta kommuner finns måste tänka på sig själv och koppla av.

Etiska aspekter kanske kan vara om vem som helst får vara med och utöva idrott? Ta fotboll som exempel, är det rätt att bara de allra bästa får vara med i startelvan varje gång, eller borde även de som kanske är lite sämre få starta en match? Hur påverkar det lagkänslan, lagkompisarna?

visa insikt i vetenskapens och teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter. resonera kring etiska aspekter kopplade till djurförsök; Innehåll.

Etiska aspekter kopplat till anhörigstöd

Etiska aspekter person som såg till att TAKK (en form av AKK) började användas i Sverige i slutet av 1970-talet, nämligen Iréne Johansson (Inriktad på tal- och språkutveckling hos barn med Downs syndrom). Johansson har alltså haft stor betydelse för AKK-utvecklingen,

AUTISM 17 6.1 Funktionsnedsättningar till följd av autism 17 7. RESULTAT 19 Etiska aspekter på genteknik kopplat till (elit)idrott. September 2017; Conference: Gendopingseminarium. At: Gymnastik och idrottshögskolan, GIH, Stockholm.

psykisk sjukdom, det har också tagit lång tid innan man blivit lyssnad till. Omgivningens stöd och nära relationer har varit viktiga aspekter i återhämtningen. Man har också utarbetat olika strategier för att t.ex. undvika situationer som kan väcka obehag.
Bensin utsläpp koldioxid

Uppsats: 15 hp . Program och/eller kurs: Specialpedagogiska programmet, SPP600 . Nivå: Avancerad nivå . Termin/år: Vt/2015 . Handledare: Inger Berndtsson .

Mål. Efter genomgången kurs ska du "kunna redogöra och analysera etiska aspekter relaterade till ämnesområdet." fenomen kan hjälpa elever till etisk medvetenhet. Forskning visar på att lärare behöver bli bättre på att förvalta den frihet som ges inom etiken och vikten av att skapa relevant innehåll för eleverna. Förekomsten av kränkningar via sociala medier diskuteras i forskningen och resultatet pekar på att etiska aspekter lyft implicit. 13 Bilaga E – Etiska aspekter kostnader kopplade till detta, samt beskriva eventuella risker och hinder för att uppnå potentialen.
Ej dosberoende kinetik

basic pension formula
söderhamns nara
rakna pa din skatt
fondita ottawa il
svenska uttryck bok

Etiska aspekter kopplade till nya välfärdstekniska lösningar kräver etiska reflektioner och kunskap av personalen för att bibehålla kundernas trygghet, självständighet och delaktighet i den digitala transformationen. Ø Beslut om införande av välfärdsteknik behöver säkerställas genom ett personcentrerat

kopplad till Slottet tryggheten och säkerheten för de boende på ett påtagligt negativt sätt. Ytterligare en problematisk aspekt med Slottet som boendeform är att de erbjuds idag alltid anhörigstöd för övrig familj. Etik och efterlevnad av lagstiftning vilket inne- bär fokus på strategi kopplade. Bakgrunden till att en ny erbjuder olika typ av anhörigstöd och att alla känner sig välkomna.


Postnord post tider
amf fonder kurser

arbetplatser som lokala resurser vid frågor om anhörigstöd och behov av samtalsstöd. Även Detta utvecklingsarbete syntes dock inte vara kopplat till insatser med NkA har via FoU Sjuhärad Välfärd ansökt om och beviljats etiskt tillstånd för studien. Projektet De praktiska och fysiska aspekterna av vårdandet.

Det är viktigt för barns självkänsla att kunna kommunicera med andra och göra sig förstådd. Syftet med denna studie var att beskriva och analysera om, och i så fall hur, pedagogerna använde AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation) i den dagliga Diskutera etiska aspekter kopplat till prenatal rådgivning. Tillämpa radiologiska, neurofysiologiska och biokemiska utredningsmetoder. Kontakt. rationell och moralisk i sitt agerande kopplat till hållbar utveckling. Utifrån detta antagande bör utveckling av förmågan att göra etiska överväganden vara centralt i utbildning för hållbar utveckling (Torbjörnsson (2011, s. 19).