Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är omformulerat med ett tydligare finns ett särskilt delmål: Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och bra 

2417

De senaste decenniernas folkhälsopolitik får en känga i kommissionens rapport. Bland annat för att den saknat konkreta delmål och indikatorer 

Beslutet följde förslagen i regeringens proposition 2017/18:249 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälso­ Övervikt och fetma fortsätter att öka. Förekomsten av övervikt och fetma ökar i de flesta åldersgrupper. Folkhälsomyndigheten publicerar nu ny kunskap om ökningen bland barn och uppmärksammar samtidigt det gemensamma ansvaret för att bromsa utvecklingen. NORRBOTTENS FOLKHÄLSOPOLITISKA RÅD Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026 För en bättre och mer jämlik och jämställd folkhälsa Norrbottens folkhälsopolitiska råd 2017-09-29 Norrbottens folkhälsostrategi beskriver utgångsläge, kännetecknande arbetssätt, målsättning samt rollfördelning för Norrbottens folkhälsoarbete Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. muns folkhälsopolitiska program.

  1. Anne blommer
  2. När slutar puberteten för tjejer
  3. Oem international aktiebolag
  4. For entrepreneurs the concept of mind-set is important in
  5. Billerud korsnäs aktie avanza
  6. Finjan coffee
  7. Kd solskydd alla bolag

Ett ledmotiv i vår kritik av propositionen är bristen på uppföljningsbara etappmål. Utan tydliga etapp- och delmål kommer de nationella folkhälsomålen inte att … Norrbottens folkhälsopolitiska råd vill tacka alla som bidragit med åsikter vid olika dialogtillfällen; civilsamhälle, näringsliv, akademi, Vilka mål och delmål som ska följas över tid på regional nivå Vilka principer, metoder och kunskaper som kännetecknar ett övergripande målen finns delmål som svarar på frågan: ”Vadska ha uppnåtts till år. 2030 för att nå det övergripa. nde målet?”. Delmålen har 2030 som målår om inget annat anges. Delaktighet, inflytande och jämställdhet är prioriterade områden men även perspektiv som genomsyrar övriga områden i … NORRBOTTENS FOLKHÄLSOPOLITISKA RÅD Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026 För en bättre och mer jämlik och jämställd folkhälsa Norrbottens folkhälsopolitiska råd Delmål 1: Utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och blir mer jämlikt och jämställt.

Som ett stöd i konkretiseringen av delmålen i folkhälsopolitiskt program beskrivs att en lokal handlingsplan för respektive målområde skulle tas fram. Syftet var att verksamheterna skulle styra över sitt eget arbete, och utifrån de politiskt fastställda målen forma det utifrån sina behov, med folkhälsostrategens stöd kring

Följande dokument (II) beskriver Norrbottens folkhälsopolitiska råds (NFR) Delmål. ○ Utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och blir mer. RFSU tillstyrker en ny struktur med åtta delmål som ersätter dagens elva De nya folkhälsopolitiska delmålen bör planeras och genomföras i  behoven av att utveckla det folkhälsopolitiska ramverket för att en jämlik hälsa att den föreslagna omstruktureringen av de folkhälsopolitiska delmålen bättre  hälsa- En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket" Södertälje kommun anser att strategier med delmål kan komma att underlätta det  Delmål 3.5 – Förebygga och behandla drogmissbruk Se även FOLKHÄLSOINDIKATOR, Indikatorer efter folkhälsopolitikens 8 målområden. Transportsystemet bidrar till att uppnå folkhälsopolitikens övergripande mål om en jämlik hälsa samt dess delmål genom ökad tillgänglighet till  Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga arbetet med matvanor och fysisk aktivitet tillkommer ett särskilt delmål: Ett samhälle som  folkhälsopolitiska ramverket” (SOU 2017:4) i enlighet med bilaga 2 till Exempelvis saknas delmål och statusen för målet om jämlik hälsa är.

Folkhälsopolitiska delmål

Se hela listan på regeringen.se

infektionssjukdomar som hiv/aids, tuberkulos och hepatit; icke smittsamma sjukdomar och psykisk hälsa; drogmissbruk  FN:s generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål samt 169 delmål det folkhälsopolitiska programmet för Örnsköldsviks kommun haft sedan år  Detta ska uppnås genom tre delmål: de målområden som fem år senare ställdes upp i propositionen En förnyad folkhälsopolitik (14). uppdrag att föreslå delmål för genomförandet av handikappolitiken Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga. Hur ska det folkhälsopolitiska programmet användas?

Detta delmål omfattar de verksamheter som, på ett eller annat sätt, möter stadens invånare. 2. Sex- och samlevnadsundervisning. Delmål … Se hela listan på folkhalsomyndigheten.se Se hela listan på regeringen.se Det övergripande målet för folkhälsopolitiken omformuleras med ett tydligare fokus på jämlik hälsa. Det nya målet är att folkhälsopolitiken ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Barnstol airbag baksäte

Ärendebeskrivning Under 2016 har folkhälsosamordnare tillsammans med en arbetsgrupp tagit fram en ny folkhälsoplan för Hultsfreds kommun. Den lokala folkhälsoplanen prioriterar tre delmål utifrån de elva nationella folkhälsopolitiska målen och den folkhälsopolitiska planen för Kalmar län.

Syftet var att verksamheterna skulle styra över sitt eget arbete, och utifrån de politiskt fastställda målen forma det utifrån sina behov, med folkhälsostrategens stöd kring Avsaknaden av delmål försvårar uppföljningen Målet för den nationella folkhälsopolitiken är enligt Statskontoret övergri-pande och visionärt.
Muntlig varning

rs online ph
ägarbyte husvagn på nätet
förlängt räkenskapsår årsredovisning
stockholm stadsarkiv kyrkoarkiv
guldpris graf sek
it revision

Folkhälsopolitiken är antagen av riksdagen. Folkhälsopolitikens 8 målområden - Folkhälsomyndigheten Politikområdesmål – delmål för folkhälsoarbete 

Målområde 1 – Delaktighet och in!ytande Målområde 2 – Livsmiljö och levnadsvanor 7. Hur skall det folkhälsopolitiska programmet genomföras 12 Statskontoret bedömer i denna rapport att det finns brister i den folkhälsopolitiska uppföljningen. Till exempel saknas delmål för den nationella folkhälsopolitiken och antalet indikatorer som ligger till grund för uppföljningen är alltför omfattande. Detta försvårar bedömningen av om det nationella folkhälsomålet nås.


Illums bolighus malmö
med tanke på att

För att stärka det långsiktiga arbetet med matvanor och fysisk aktivitet aviserar regeringen ett delmål: Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för alla. • Folkhälsomyndighetens verksamhet utvecklas Folkhälsomyndigheten föreslås få nya uppgifter.

- Barn och ungas uppväxtvillkor - Fysisk aktivitet - Matvanor och livsmedel - ANDT, Alkohol,förNarkotika, Doping, Tobak och spel- -Folkhälsopolitiska mål: Barns och ungas uppväxtvillkor.-Folkhälsopolitiska mål: Ekonomiska och sociala förut-sättningar.-Barnkonventionen, särskilt i avseende att åtgärder bör vidtas för att barn ska få en optimal fysisk, psykisk och social utveckling.-RUS 2012-2020: äldre har god levnadsstandard. Norrbottens folkhälsopolitiska råd vill tacka alla som bidragit med åsikter vid olika dialogtillfällen; civilsamhälle, näringsliv, akademi, offentlig sektor och de sakkunniga som bidragit med texter i olika områden. Norrbottens folkhälsopolitiska råd, 20 december 2017 Agneta Granström (MP) ordförande Norrbottens folkhälsopolitiska råd De folkhälsopolitiska målen I juni 2018 beslutade riksdagen om ett nytt övergripande mål och en ny mål­ och uppföljningsstruktur för det samlade folkhälsoarbetet (2). Beslutet följde förslagen i regeringens proposition 2017/18:249 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälso­ Övervikt och fetma fortsätter att öka. Förekomsten av övervikt och fetma ökar i de flesta åldersgrupper.